شعر(امین پور)

پرنده
        نشسته روی دیوار


گرفته یک قفس به منقار

   + جواد پوراسماعیل - ٥:۳٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧

شعر (اخوان ثالث)

لحظه دیدار نزدیک ست.
باز من دیوانه ام؛مستم.
باز میلرزد؛دلم؛ دستم.
باز گویی در جهان دیگری هستم.
 
های!نخراشی بغفلت گونه ام را؛ تیغ!
های!نپریشی صفای زلفکم را ؛دست!
وآبرویم را نریزی؛دل!
ـای نخورده مست ـ
لحظه دیدار نزدیک ست

   + جواد پوراسماعیل - ٥:۱٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧