میرزا گلسرخی

جنگل تنهاست. بی صدای سردار 

جنگل با همه سبزی اش پریشان است 

آن گاه که میرزا در برف های خونین ضیابر. چشم ها بست 

بر شکوه آینده در شهر تاریک دژخیم به بزم نشسته بود 

نامت 

همیشه سبز باد

   + جواد پوراسماعیل - ۳:٥٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢