اگر عشق نبود (قیصر)

از غم خبری نبود اگر عشق نبود

دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود؟

بی رنگ تر از نقطه موهومی بود 

این دایره کبود،اگر عشق نبود؟

از آیینه ها غبار خاموشی را 

عکس چه کسی زدود اگر عشق نبود؟

بی عشق دلم جز گرهی کور چه بود

دل چشم نمی گشود اگر عشق نبود

از دست تو در این همه سر گردانی 

تکلیف دلم چه بود اگر عشق نبود؟

ای هم شعری از شاعر آزاده هم روزگار ما

/ 0 نظر / 7 بازدید