توصیه

یکی پیش شوریده حالی نشست

که دوزخ تمنا کنی یا بهشت

بگفتا مپرس از من این ماجرا

پسندیدم آنچه او پسندد مرا

/ 0 نظر / 13 بازدید