غم شیر (سایه)

در کنج قفس پشت خمی دارد شیر

گردن به کمند ستمی دارد شیر 

در چشم ترش سایه ای از جنگل دور

ای وای خدایا،چه غمی دارد شیر

شعری از سرور عالیقدر سایه

/ 0 نظر / 7 بازدید