شکوه دنیوی(شکسپیر)

شکوه دنیا همچون دایره ای است بر روی آب

که هر زمان بر پهنای خود می افزاید

ودر منتهای بزرگی هیچ می شود

(هانری ششم،پرده اول ،صحنه دوم) اثر ویلیام شکسپیر   با متن انگلیسی

glory is like a circle in the water 

which never ceaseth to enlarge itself

till by  broad spreading it disperse to nought

 

/ 0 نظر / 11 بازدید