شمس لنگرودی

خوب  حساب وکتاب ها دیگر روشن است معلوم می شود

مرگ هم

حساب وکتاب مشخصی ندارد

می ماند زندگی  

و حالا که دور همیم          خوب است بنشینیم و به تساوی 

تقسیمش کنیم 

این هم شعری از شمس لنگرودی از کتاب ملاح خیابان ها

/ 0 نظر / 4 بازدید