شعر (اخوان ثالث)

لحظه دیدار نزدیک ست.
باز من دیوانه ام؛مستم.
باز میلرزد؛دلم؛ دستم.
باز گویی در جهان دیگری هستم.
 
های!نخراشی بغفلت گونه ام را؛ تیغ!
های!نپریشی صفای زلفکم را ؛دست!
وآبرویم را نریزی؛دل!
ـای نخورده مست ـ
لحظه دیدار نزدیک ست

/ 0 نظر / 4 بازدید